دستورالعملهای همسان نقشه برداری(استاندارد 119):

دستورالعملهای بهنگام رسانی نقشه های آماری(مرکز آمار ایران):

سایر دستورالعملهای نقشه برداری :

مستندات امورقرارداد :