دانلود مدارک شرکت :

تازه ترینها:

1396/2/18: تعرفه خدمات نقشه برداری از طرف سازمان نقشه برداری کشور منتشر شد کشور منتشر شد.

تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1396

1396/1/16: دستورالعمل نظارت و کنترل فنی نقشه ها و اطلاعات مکانی تهیه شده با پهپاد توسط سازمان نقشه برداری کشور منتشر شد.

دستورالعمل نظارت نقشه های پهپاد

دستورالعملهای همسان نقشه برداری(استاندارد 119):

دستورالعملهای بهنگام رسانی نقشه های آماری(مرکز آمار ایران):

سایر دستورالعملهای نقشه برداری :

مستندات امورقرارداد :