همکاری با شرکت:

منابع انسانی به عنوان متولی امر برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری، نظارت و كنترل، نقشی پراهمیت در پیشبرد اهداف متعالی هر سازمان ایفا می كند. بنا بر این یکی از مهمترین منابع یک سازمان منابع انسانی آن سازمان می باشد.

همکاری با شرکت - آرمان ژئوماتیک

شرکت آرمان ژئوماتیک از علاقه مندان به فعالیت در زمینه ژئوماتیک دعوت به همکاری می نماید. به عنوان اولین قدم برای همکاری با شرکت درخواست می گردد با دانلود فرم درخواست همکاری مشخصات خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید:

ArmanGeomatic@yahoo.com

دانلود فرم درخواست همکاری

اهداف شرکت:

شرکت آرمان ژئوماتیک موارد زیر را جزو اصول و اهداف خود قرار داده است:

منشور اخلاقی شرکت:

کلیه پرسنل شرکت خود را متعهد به اصول زیر می دانند:

ویژگیهای مطلوب همکاران:

برای انتخاب منابع انسانی شرکت فاکتورهای زیر در نظر گرفته می شود: