مدیران و کارکنان کلیدی شرکت آرمان ژئوماتیک

مدیران و کارکنان کلیدی شرکت آرمان ژئوماتیک:

نام و نام خانوادگی: شهداد نوروزی
سمت: مدیر عامل
تحصیلات: کارشناسی مهندسی عمران-نقشه برداری از دانشگاه اصفهان
تحصیلات: کارشناسی ارشد نرم افزار از دانشگاه شریف
اطلاعات بیشتر

نام و نام خانوادگی: مسعود علیشیری
سمت: رئیس هیات مدیره
تحصیلات: کارشناسی علوم اقتصادی بازرگانی از دانشگاه اصفهان

نام و نام خانوادگی: بهاره نوروزی
سمت: مدیر فتوگرامتری
تحصیلات: کارشناسی معماری و شهرسازی از دانشگاه قزوین
تحصیلات: کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی از دانشگاه قزوین
اطلاعات بیشتر

نام و نام خانوادگی: پروین شیخ حسنی
سمت: مدیر مالی
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA) از دانشگاه قزوین

نام و نام خانوادگی: حسین استیری
سمت: مدیر نقشه برداری زمینی
تحصیلات: کارشناسی نقشه برداری از دانشگاه علمی و کاربردی

اطلاعات بیشتر

نام و نام خانوادگی: نسرین بوکانی
سمت: مدیر سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(GIS)
تحصیلات: کارشناسی ارشد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(GIS) از دانشگاه علوم و تحقیقات

اطلاعات بیشتر

نام و نام خانوادگی: الهام مهرانی
سمت: مسئول دفتر مدیرعامل
تحصیلات: کارشناسی علوم پایه از دانشگاه آزاد یزد