پروژه تهیه نقشه 1:2000 شهر خمام

برای اداره شهر نیاز به اطلاعات مختلفی داریم که یکی از آنها نقشه های پایه شهری است. نقشه پایه شهر که معمولا" در مقیاس 1:2000 تهیه می شود یکی از ضروریات جهت اداره شهر است. تمام فعالیتهای عمرانی شهر نظیر آبرسانی، گازرسانی، توسعه زیرساختها، تهیه طرحهای جامع و تفصیلی، انجام برنامه ریزی و پروژه های GIS و ... براساس نقشه 1:2000 شهر انجام می گیرد. یکی از راه های تهیه نقشه 1:2000 شهری استفاده از عکسهای هوایی و تبدیل آنها به نقشه می باشد.

عکسبرداری هوایی از شهر خمام در سال 1393 توسط سازمان نقشه برداری کشور انجام شده است و نقشه شهر خمام توسط شرکت آرمان ژئوماتیک تهیه گردیده است.

نمودار پیشرفت کار تبدیل عکس به نقشه

تصاویر خمام

شهرداری خمام

برای دیدن تصاویر در اندازه واقعی بر روی آن کلیک کنید.

بخشی از عکس هوایی خمام

بخشی از عکس هوایی خمام

بخشی از عکس هوایی خمام

بخشی از عکس هوایی خمام

بخشی از عکس هوایی خمام

بخشی از عکس هوایی خمام

بخشی از نقشه خمام

بخشی از نقشه خمام

بخشی از نقشه خمام

بخشی از نقشه خمام